گردونه شانس

با استفاده از گردونه شانس میتوانید برنده ی انواع هدایا و جوایز از طرف مای ستاره باشید. هر روز 1 بار رایگان از گردونه شانس استفاده کنید و برای هر بار چرخاندن بیشتر، 10 امتیاز ستاره لازم دارید.

امتیاز ستاره شما
ستاره

برای مشاهده گردونه شانس باید وارد شوید

گزارش امتیازات شما:

برای مشاهده این بخش باید وارد شوید.