گردونه شانس

با استفاده از گردونه شانس میتوانید برنده ی انواع هدایا و جوایز از طرف مای ستاره باشید.

امتیاز ستاره شما

ستاره

هر روز 1 بار رایگان از گردونه شانس استفاده کنید و برای هر بار چرخاندن بیشتر، 10 امتیاز ستاره لازم دارید

برای مشاهده گردونه شانس باید ابتدا وارد شوید

گزارش امتیازات شما:

برای مشاهده این بخش باید ابتدا وارد شوید.