اولین سیاره ای که در آسمان ظاهر می شود؟

زیبایی آسمان می تواند هر انسانی را به خود خیره کند. این زیبایی در شب به دلیل وجود ستارگان چندین برابر می شود. زیبایی که بعضی از انسان ها به دیدن آن و بعضی دیگر به ثبت این لحظات می پردازند. دیدن ستارگان به کمک تلسکوپ یا حتی با چشم غیرمسلح یکی از تجربه های…