ستاره ها از چه موادی تشکیل می شوند؟

اگر از بسیاری از افراد بپرسید که کدام بخش شبانه روز را دوست دارند، معمولا شب را انتخاب می کنند. نگاه کردن به آسمان تیره با درخشش نقاط روشن و درخشانی که زیبایی وصف ناپذیری را ایجاد کند. زیبایی که بسیاری از عکاسان مجبور به عکس برداری از آسمان در شب می کند. در…