فازهای ماه

فاز های ماه : 8 حالت مختلف ماه

در طول یک ماه قمری، حالت های مختلف ماه از روی زمین دیده می‌شود. گاهی فقط یک هلال باریک ماه دیده می‌شود و گاهی هم ماه کامل را در آسمان شب می‌بینیم. به این حالت های مختلف ماه اصطلاحاً فاز های ماه……