کسوف یا خورشید گرفتگی

تصور خاموش شدن خورشید ممکن است ترسناک به نظر بیاید! تاریک شدن خورشید در وسط روز پدیده عجیبی است که در نجوم به آن کسوف یا خورشیدگرفتگی می‌گویند. این پدیده جالب باعث می‌شود خورشید برای دقایقی به طور کامل یا جزئی تاریک شود.……