کدام ستاره با بینایی ارتباط دارد؟

توجه انسان ها فقط از لحاظ زیبایی به سمت ستارگان نبود؛ بلکه کاربردهایی که ستارگان در زندگی انسان ها دارند نیز از عجایب وجود ستارگان می باشد. در این سری از مقالات می خواهیم به این سوال پاسخ بدهیم که آیا می دانستید که ستاره با بینایی سنجی ارتباط……